MediTest.eu

Varför MediTest-EU?

MediTest-EU är kostnadsfritt för universiteten. Det är ett antagningsförfarande som är oberoende av universitetet och kan användas flexibelt över hela världen. Det har bevisat sig både i testinstitutioner och skolor i närvaro och helt online. MediTest-EU garanterar deltagande universitet lämpliga sökande, en hög acceptansgrad för de utvalda sökande och ett globalt tillämpligt antagningsförfarande, med vilket universitetspersonal i studiesekretariatet och antagningskontoret helt kan avlastas från testorganisation och intervju.

Förhandsurval: Hitta de framgångsrika sökande

Enbart Abitur-betyget återspeglar inte den fulla potential som en sökande har inom sig. Det är inte betyget utan den ämnesspecifika lämpligheten som är avgörande för akademisk framgång. MediTest-EU är inriktat på de kunskaper och färdigheter som en blivande läkare, tandläkare eller veterinär bör ha. En bra poäng på MediTest-EU är därför en tillförlitlig indikation på goda framtida akademiska prestationer och en framgångsrik examen.

Jämförbarhet: enkelt och tydligt

Antalet sökande till läkarutbildningar är mycket högt i hela Europa, men kvalifikationerna hos de enskilda sökande varierar kraftigt. MediTest-EU gör det möjligt att skapa tydlighet och jämförbarhet mellan sökande från olika regioner och länder.

Potential: Vad finns i varje sökande?

MediTest-EU ger de sökande möjlighet att visa sin fulla potential för sitt framtida universitet och att bevisa sin ämnesspecifika lämplighet för studier. Detta gäller även för de sökande som har uppnått ett otillfredsställande genomsnittligt betyg i sitt skolavslutningsintyg, vilket ger dem rätt att studera. MediTest-EU är betygsoberoende och testar – lika och rättvist för alla – endast kunskap och lämplighet för det önskade studieområdet.

Färdigheter som testas: Viktigt för medicinska eller medicinrelaterade studier

Förutom empati är kognitiva förmågor, t.ex. inom områdena motståndskraft, problemlösning, överföringsprestanda eller kritiskt ifrågasättande av givna strukturer, av särskild betydelse för medicinska examensprogram. Dessa färdigheter kan dock bara återspeglas på ett otillräckligt sätt i ett – nödvändigtvis allmänt – skolbetyg. MediTest-EU gör det möjligt för oss att fastställa och utvärdera just dessa färdigheter genom sin tydliga struktur och ämnesrelaterade frågor. Det visar universitetet att en sökande är kapabel att framgångsrikt slutföra den valda studiegången och indikerar att den sökande sannolikt kommer att bli en bra läkare, tandläkare eller veterinär.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens