MediTest.eu

Integritetspolicy

Allmänt

Besök på denna webbplats innebär behandling av personuppgifter. Även om det i princip inte krävs någon information om personuppgifter när man bara öppnar sidan, eftersom vissa funktioner på webbplatsen och eventuellt tillhörande tjänster kan ge upphov till en behandling, bör alla besökare informeras vid denna tidpunkt om det organ som ansvarar för behandlingen, syftet med och omfattningen av behandlingen och naturligtvis om deras rättigheter som registrerade. All databehandling på denna webbplats utförs i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) och den federala dataskyddslagen (BDSG). Samtycke till bearbetning erhålls därför från de registrerade om det inte finns någon rättslig grund för den enskilda bearbetningen.

Ansvarigt organ

Den ansvariga parten i den mening som avses i DSGVO och BDSG är:

Stiftelsen MediTest
Innocentiastrasse 23, D-20144 Hamburg, Tyskland
Telefon: +49 (0)40 95064591; Fax +49 (0)40 9506459110; E-post: info@meditest.eu; Internet: www.meditest.eu

Cookies

Denna webbplats använder så kallade cookies (sessionscookies och permanenta cookies). Cookies är textfiler som genereras av en server och i vilka information om användaren som besöker webbplatsen lagras och sparas på användarens enhet. Sessionscookies lagras endast under den tid som besöket på webbplatsen varar, medan permanenta cookies lagras permanent på användarens enhet. När webbplatsen öppnas igen kan servern identifiera användaren via de permanenta kakorna och utvärdera den information som lagrats på detta sätt. De uppgifter som samlas in genom användning av cookies kan slås samman med de uppgifter som samlas in genom skapandet av användarprofiler. Om användaren inte samtycker till användningen av cookies, har han/hon möjlighet att förhindra inställningen av cookies via webbläsarinställningar och även radera cookies som redan har ställts in. Det är då dock inte garanterat att webbplatsen visas i sin helhet och att alla funktioner kan användas. Syftet med användningen av cookies är att förenkla användningen av webbplatsen och delvis göra den möjlig överhuvudtaget. Dessutom ska kvaliteten på webbplatsen och innehållet förbättras genom utvärdering av de uppgifter som samlas in med hjälp av cookies.

Google Analytics

Verktyget Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) som utvecklats av Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (nedan kallat Google) är integrerat på denna webbplats. Google Analytics är en analystjänst som samlar in, sammanställer och utvärderar data från besökare på webbplatsen. Bland annat registreras från vilken webbplats besökarna kom till denna webbplats (så kallade referrers), vilka sidor eller undersidor som besöks, från vilken plats och hur ofta och hur länge sidorna besöks och vilket operativsystem och webbläsare som användes. Google Analytics används huvudsakligen för att optimera webbplatsen och för att analysera besöksdata för reklamåtgärdernas effektivitet. Vid användning av Google Analytics används anonymiseringsfunktionen. Detta innebär att besökarens IP-adress förkortas och anonymiseras av Google om sidan nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Syftet med att använda Google Analytics är att analysera besökare och deras beteende på webbplatsen. Google använder de uppgifter som samlas in på detta sätt för att ge den person som använder Google Analytics den information (dvs. data) som erhållits som ett resultat i form av en rapport och, om nödvändigt, för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen. Google Analytics använder cookies. Hur cookies fungerar förklaras under den relevanta rubriken i detta uttalande. Användningen av cookies gör det möjligt för Google att analysera användningen av webbplatsen. Om Google Analytics och cookies används kan besöket på enskilda sidor registreras och överföras till Google. Detta gör det möjligt för Google att samla in besöksdata, såsom IP-adressen och de andra uppgifter som nämns ovan, och att spåra varifrån sidorna öppnades och vilka sidor som besöktes i detalj. De uppgifter som samlas in på detta sätt används bland annat för att beräkna provisioner för Googles annonseringsåtgärder. Cookien används för att lagra personlig information, såsom IP-adressen, tidpunkten för åtkomst, den plats från vilken åtkomst erhölls och frekvensen för besök på denna webbplats. Varje gång webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter till Google och därmed till USA, där de lagras. Google kan dela dessa personuppgifter som samlats in genom den beskrivna processen med tredje part.

Insamling av data med hjälp av cookies kan förhindras genom en motsvarande inställning i webbläsaren eller genom användning av annan motsvarande programvara, liksom permanent lagring (inställning) av cookies på besökarens system. En cookie som redan har placerats av Google kan raderas när som helst genom att göra en lämplig inställning i webbläsaren eller genom att använda annan lämplig programvara. Det är möjligt att invända mot insamling och bearbetning av Google av data som genereras av Google i samband med användningen av denna webbplats. För att göra detta måste ett webbläsartillägg, som kan laddas ner från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, installeras. Tillägget informerar Google om att data och information om webbplatsbesök inte får överföras via Google Analytics. Google betraktar installationen av webbläsartillägget som en invändning mot datainsamlingen och behandlingen. Om webbläsartillägget raderas, formateras eller installeras på nytt på besökarens system kan det vara nödvändigt att installera om webbläsartillägget eller ändra inställningarna i motsvarande programvara för att avaktivera Google Analytics-funktionerna. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras kommer datainsamling och behandling att ske igen. Det är då möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
Ytterligare information och Googles aktuella dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Information om Google Analytics finns på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Statistik, presentation, samarbete med myndigheter

För att sammanställa åtkomststatistik, för korrekt visning av innehåll och för bästa möjliga samarbete med brottsbekämpande myndigheter i händelse av en cyberattack, samlas följande uppgifter in när du besöker vår webbplats:

  • IP-adress
  • URL för den sida som besöks
  • Refererare (den föregående sidan från vilken den öppnade sidan hänvisades till)
  • Sidor som besökts via denna webbplats
  • Datum och tid för besöket
  • Varaktighet för åtkomst
  • Information om internetleverantör, operativsystem och webbläsare som används.

Dessa uppgifter som samlas in vid besök på webbplatsen lagras separat från andra uppgifter som kan anges vid användning av vår webbplats och används endast internt för de angivna ändamålen och vidarebefordras inte till tredje part såvida det inte finns en rättslig skyldighet att göra det. Det är inte möjligt att tilldela dessa uppgifter till en specifik person.

Kontaktformulär

På webbplatsen har du möjlighet att överföra personuppgifter till oss via ett kontaktformulär. I princip bestämmer du själv omfattningen och typen av data som överförs på detta sätt genom att ange uppgifterna i formuläret. Innan vi skickar uppgifterna elektroniskt hänvisar vi dig till denna dataskyddsdeklaration och ber också om ditt uttryckliga samtycke till databehandling. De uppgifter som överförs via kontaktformuläret kommer inledningsvis att användas av oss för att skicka dig ytterligare information om våra tjänster. Detta kan vara en åtgärd före avtalets ingående om du bestämmer dig för att beställa våra tjänster. Uppgifterna kommer sedan också att användas av oss för att fullgöra avtalet. Om du anger din e-postadress i kontaktformuläret kan vi använda den för att i framtiden skicka dig ytterligare information om våra tjänster via e-post (nyhetsbrev). För detta ändamål lagrar vi e-postadressen tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller tills vi upphör med denna tjänst. De uppgifter som överförs via kontaktformuläret vidarebefordras – i den mån det är nödvändigt – till de tjänsteleverantörer som vi har anlitat, dvs. en IT-tjänsteleverantör (för drift av webbplatsen och relaterade tjänster) och en tjänsteleverantör för att boka möten. I den mån kontaktformuläret också innehåller en begäran om att skicka information om ansökningsstrategin och universitetsplatsen, kommer uppgifterna att vidarebefordras till advokatbyrån Naumann zu Grünberg, som samarbetar med oss, och som också kommer att använda uppgifterna för att skicka information och, om nödvändigt, för att fullgöra avtalet.

Vid ett uppdrag via vårt beställningsformulär, som skickas till dig eller den intresserade personen efter att uppgifterna har lämnats via kontaktformuläret, vidarebefordrar vi vid behov uppgifterna till ytterligare tjänsteleverantörer (t.ex. en översättningsbyrå) och vidarebefordrar dem till de utvalda universiteten och – om detta är nödvändigt för en ansökan till ett universitet – även till de relevanta statliga myndigheterna. Efter antagning till ett universitet vidarebefordrar vi uppgifterna till våra lokala tjänsteleverantörer så att stöd kan tillhandahållas på studieorten. Uppgifterna vidarebefordras till dessa tredje parter endast i syfte att fullgöra avtalet. Överföringen av uppgifter krävs inte enligt lag eller avtal och det finns ingen annan skyldighet att göra det. Överföringen är dock nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet, så att vi inte kan erbjuda våra tjänster utan överföringen. Utöver den allmänna hänvisningen till rätten att återkalla samtycke (se nedan) vill vi här påpeka att du när som helst kan återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och/eller användning av de uppgifter som överförts till oss. En sådan återkallelse är inte bunden till ett visst formulär och kan därför överföras via det kommunikationsmedel som du föredrar.

Kontakta oss via e-post

Om du kontaktar oss via e-post gäller den information som ges under rubriken Kontaktformulär i tillämpliga delar.

Lagringsperiod och radering

De uppgifter som behandlas på denna webbplats kommer att raderas efter det att det avsedda syftet med behandlingen har uppnåtts, men inte före utgången av en lagstadgad lagringsperiod. I den mån uppgifterna krävs för ingående av ett avtal, fullgörande av ett avtal och/eller uppsägning av ett avtal, kommer de att lagras under den tid som krävs för detta i varje enskilt fall och raderas efter det att avtalsförhållandet har upphört, i den mån det inte finns några avtalsmässiga och/eller rättsliga skyldigheter att lagra uppgifterna.
Rättslig grund Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är artikel 6.1 a) DSGVO, om uppgifterna behandlas med den berörda personens samtycke. I regel är dock databehandlingen nödvändig för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b DSGVO) eller för att skydda berättigade intressen (art. 6.1 f DSGVO). Det berättigade intresset för behandlingen här är tillhandahållandet och underhållet av online-erbjudandet för information till (potentiella) kunder och (potentiella) affärspartners samt andra parter som är intresserade av internetnärvaron. I undantagsfall är den rättsliga grunden också ett annat skäl som anges i art. 6.1 c) – e) DSGVO.

Dina rättigheter

Enligt DSGVO och BDSG har de som berörs av databehandling följande rättigheter:

Rätt till information: De registrerade kan begära bekräftelse från den registeransvarige om huruvida deras personuppgifter behandlas, detta inkluderar information om syftet med behandlingen, kategorierna av uppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, om möjligt den planerade varaktigheten eller kriterierna för att fastställa varaktigheten, förekomsten av en rätt till radering eller rättelse eller begränsning av behandlingen, förekomsten av en rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten, information om uppgifternas ursprung om de inte samlas in från den registrerade, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och i dessa fall den logik som används samt omfattningen och de avsedda effekterna, information om överföringen av uppgifterna till tredjeländer eller till en internationell organisation i dessa fall. Den registrerade har också rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas. Om rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen utövas, kan den registrerade begära att bli informerad om mottagarna av uppgifterna om honom eller henne, om de har lämnats ut till dem.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet: Registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras uppgifter strider mot GDPR.

Rätt till rättelse: Registrerade kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. En rättelse kan också bestå i att uppgifterna kompletteras.

Rätt till radering (”att bli bortglömd”): Den registrerade kan begära omedelbar radering av personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in, om den rättsliga grunden för behandlingen var den registrerades samtycke, detta samtycke har återkallats och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, den registrerade har lämnat in en invändning mot behandlingen enligt artikel 21 para. 1 DSGVO mot behandlingen och det inte finns några övervägande legitima skäl eller den registrerade har invänt enligt art. 21 (2) DSGVO, uppgifterna behandlades olagligt, radering är nödvändig för att den registeransvarige ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning eller uppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med art. 8 (1) DSGVO.
Den personuppgiftsansvarige är inte skyldig att radera uppgifterna om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, av hänsyn till allmänintresset inom området för folkhälsa, för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt art. 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen. 89.1 i GDPR, i den mån rätten till radering sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försvåra uppnåendet av syftet med sådan behandling eller är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling: Den registrerade kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna, den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller den registrerade motsätter sig behandlingen enligt art. 21 punkt 1 DSGVO, så länge det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades. Vid en begäran om begränsning av behandlingen får uppgifterna endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör unionens eller en medlemsstats väsentliga allmänna intresse. Innan begränsningen upphävs ska den registrerade informeras om denna avsikt.

Rätt till dataportabilitet: Registrerade får begära att personuppgifter som rör dem och som har lämnats till en registeransvarig tas emot i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan registeransvarig utan hinder om behandlingen grundas på samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal och behandlingen utförs automatiserat. Direkt överföring till en annan personuppgiftsansvarig kan begäras i den mån detta är tekniskt genomförbart.

Rätt till invändning: Den registrerade får när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den registeransvariges myndighetsutövning, eller om behandlingen är nödvändig för att skydda den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen och den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter avseende skydd av personuppgifter inte väger tyngre. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa uppgifter. Ingen behandling får ske om inte tvingande berättigade skäl för behandlingen kan påvisas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker i syfte att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade kan när som helst göra invändningar om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Detta gäller även profilering (för mer information, se nedan), i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Ytterligare behandling ska då avstås från. 

Utan hinder av direktiv 2002/58/EG kan rätten att göra invändningar utövas med hjälp av automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer. Den registrerade får invända mot behandling som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR endast om behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Automatiserade beslut från fall till fall, inbegripet profilering: Den registrerade får begära att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, om det inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal, om det inte är tillåtet enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som är tillämplig på den personuppgiftsansvarige och om det i denna rätt inte föreskrivs lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller om den registrerade uttryckligen samtycker till detta. Om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal, och om den registrerade har gett sitt samtycke, måste den personuppgiftsansvarige vidta åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter, inbegripet åtminstone rätten att få ingripande av en person från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin ståndpunkt och att bestrida beslutet.

Rätt till återkallelse: Det är möjligt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter när som helst och utan att ange skäl. En återkallelse får endast meddelas den personuppgiftsansvarige eller en behörig företrädare för den personuppgiftsansvarige.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens